از هفته گذشته استان خوزستان صحنه اعتراض بر سر بی آبی بوده از نظر جغرافیایی اعتراضات در مناطق جنوبی و مرکز استان شکل گرفته اگرچه بیشتر روستاهای شمالی هم با مشکل بی آبی روبرو هستند. اعتراضات بر سر حق ابی استان است و مردم اعتراض دارند.