قسمتی از صحبت استاد ازغدی درباره تاریخچه حجاب در ایران و اروپا و منطق حجاب برای بانوان