آهای آیندگان، یادتان باشد.. که از زمانه سخت ما چیزی بگویید.. به یاد آورید که ما بیش از کفش‌هامان کشور عوض کردیم آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود..