روزه گرفتن، غسل مستحبی، دو رکعت نماز؛ تسبیحات عشر، دعای عرفه