به من گفتن قاچاقی می‌ برنم پیش ثمین؛ سکانسی از سریال خانه امن که تابان اصرار داره به حرف تروریست ها گوش کنه