برات نامه نوشتم که بیا کوفه؛ پشیمونم و میگم که نیا کوفه؛ دارم غربت کوچه هاشو می بینم.