تنهای تنهای تنهایی، مظلوم مظلوم مظلومی؛ بی یار بی یار بی یاری، خوزستان خوزستان خوزستان؛ بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن؛ اما تو بیداری بیداری، خوزستان خوزستان ... موزیک استوری خوزستان با صدای محسن چاوشی.