کلیپ آموزشی برای درست کردن ساعت رومیزی با مقوا و چسب و ماژیک توسط کودکان