مشکور زکریا کابلی: اولین بار امریکا با طالبان مذاکره کرد و به آنها اعتباربخشی کرد و مشروعیت بخشی کرد وقتی اقدامات امریکا و طالبان هست ایران باید بهش حق بدهید از هر امکانی برای مقاومت در برابر این کارها دفاع کند.