گزارشی از ساخت دوچرخه های برقی با امکانات ویژه در ایران توسط شرکت دانش بنیان