برای اینکه بتواند هر گناهی که می‌خواهد انجام دهد، رو به فلسفه بافی میاره.