دکتر محمد لاریجانی: به برجام نمی شود امید داشت باید دنبال کار دیگری برویم و این مذاکرات هم اگر تا 15 سال دیگر هم ادامه داشت باشد مهم نیست.