محمدمهدی ماندگاری: قیمت انسان، قرب الهی است. عمر و جسم و روح و امکاناتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، اگر در مسیر رسیدن به بهشت مصرف و فرسوده شد خوب است و الا ارزان فروخته شده است.