بعد از واکنش ها به قبض میلیونی برق علی کریمی باید بگیم که این بی عدالتی میلیاردی در همه منابع و ثروت کشور وجود دارد مثل آب، برق، گاز و بیشترین مصرف کننده ها بیشترین یارانه را دریافت می کنند.