عاشقانه‌ای برگرفته از خاطره همسر شهید محمد اصغری‌خواه.