دلا میسوزه برا غربت شما؛ برای قبر زار و خلوت شما؛ چرا نمردیم تو شهادت شما ای وای بر ما صد وای بر ما.