شهید حاج قاسم سلیمانی: ما مدیون هستیم به مردم اینجا، به نظر من هر کسی که به این مردم خدمت کنه بزرگترین عبادت رو انجام داده ...