از هر ۶ نظامی زن اسرائیلی، یک نفر در طول دوره خدمت اجباری مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد.