به یاد مرحوم تازه گذشته و تحلیلگر فوتبال محمد رضا صدر گفت و گوی امیر حسین صدیق در برنامه کتاب باز سال 95 با ایشان