برای مردم در مصرف برق صرفه جویی کنید. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج استان مرکزی.