مخالفت شهید بهشتی با آزادی های که منجر به جاذبه های جنسی و معضلات اجتماعی می شود.