شهید حسن باقری: هرکسی که به خط نزدیکتر است، به خطر نزدیکتر است، ارزش بالاتری دارد.