هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش، برای مردم در مصرف برق صرفه جویی کنید.