اجرای نقوش زیبا روی ظرف مسی برای آماده سازی نقاشی مینا، میناکاری هنری 5000 ساله ایرانی است