آشنایی با زمان اوج مصرف برق در کشور تو فصل تابستان که با صرفه جویی در این زمان ها می توان همیشه برق داشت.