خدایا دار و ندارم از توست... هر دری که گشودی را کسی نمیتواند ببندد و هر دری را که بستی کسی نیست تا بتواند بگشاید مگر به اذن تو ای قادر متعال.