کفویت ویژگی مهمی است که باید در زوجین وجود داشته باشه مثل کفویت در تحصیلات.