خدا مهرت رو تو قلبم شبیه آیه نازل کرد؛ خدا با تو امام من برام نعمت رو کامل کرد.