چها با جان خود دور از رخ جانان خود کردم؛ مگر دشمن کند این ها که من با جان خود کرد؛ طبیبم گفت درمانی ندارد درد مهجوری؛ غلط می‌گفت خود را کشتم و درمان خود کردم.