کارتون داینو پنجه های کنجکاو با موضوع چیزی که نجاتش دادیم.