حتی نسبت به مجرمی که باید اعدام‌ شود نباید هیچ‌گونه ظلم و اجحافی صورت گیرد. سخنان شنیدنی استاد مطهری در باره ضرورت رعایت عدالت در روزهای اعدام سران رژیم‌ پهلوی در فروردین ۱۳۵۸. استاد شهید تنها هشتاد روز بعد از انقلاب در قید حیات بودند