اینجا خونه ابدیت[دراین عالم] هست. نگاه کن حرص زیاد نخور