نظامیان آمریکایی پس از دو دهه در حالی با سرافکندگی از افغانستان بیرون می روند که واشنگتن به تمام پیمان های منعقد شده پشت پا زده است.