سخنان طوفانی رهبر انقلاب در مورد ایستادگی ایشان در مقابل افراد برانداز و ضد انقلاب.