خاطرات و سخنان طنز حسن ریوندی در برنامه هم رفیق شهاب حسینی.