وسط برنامه هیات برق می رود اما مداح تصمیم می گیرد برنامه را ادامه دهد.