ترس شرکت کننده مسابقه دورهمی با اجرای مهران مدیری که همه رو نگران کرد و نظم برنامه را بهم ریخت.