گل اول ایتالیا به انگلیس در دقیقه 66 توسط بونوچی انگلیس ۱ - ۱ ایتالیا