زمان میان من او جدایی افکنده است، منم ایستاده در اکنون و او در آینده است؛ شعرخوانی استاد امیرهوشنگ ابتهاج