سلامی چو بوی خوش آشنایی، بدان مردم دیده روشنایی؛ اجرای شکسته نویسی زیبا با اجرای فرزانه وکیلی