توصیه های آسانسوری سخنگوی سازمان آتش نشانی خیلی کاربردی برای هنگام گیر کردن در آسانسور