کلیپ بررسی اینکه چطور بادمجان روغن کمتر جذب می کند و فرم و مزه بهتری دارد