خسته شدن گاگول از انجام کارهای خونه توی برنامه کلبه عموپورنگ.