ما روس ها باید مقابله با انگلیس و امریکا را از ایران یاد بگیریم.