کلیپ حقوق بی بشر آمریکایی؛ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج قزوین.