یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از کنشگران مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند. از سوی دیگر، کارزاری با مشارکت خانواده جانباختگان اعتراضات اخیر و سقوط هواپیمای اوکراینی نیز آغاز شد.