آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده صوت وزیر امور خارجه از زبان سخنگوی دستگاه قضا