دوباره پرشده از عطر گیسویت شبستانم؛ دوباره عطر گیسویت،چقدر امشب پریشانم؛ کنارت چای می نوشم به قدر یک غزل خواندن؛ به قدری که نفس تازه کنم خیلی نمی مانم ... شعر سیدحمیدرضا برقعی برای "ایران" که بارها تحسین رهبر انقلاب را برانگیخت.