با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آموزش‌و‌پرورش، دولت‌ها همواره سعی داشته و دارند تا در امور این نهاد سرنوشت‌ساز، مداخله داشته و خروجی سیستم را مطابق با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های خو، تبیین کنند اما برنامه کاندیداهای انتخابات 1400 برای دولت سیزدهم چیست؟