مجموعه خانواده محور باهم بازی که هر قسمت یک بازی مفرح خانوادگی معرفی و اجرا می کند، این قسمت فوت کن جلو.